Малчны зээл

Зээлийн хэмжээ:
Малын тооноос хамаарна
Зээлийн хүү:
- %
Зээлийн хугацаа:
12 сар

Малчин болон мал бүхий өрхийн хэрэгцээнд зориулан малчны зээлтэй давхардуулан зээл авч болно. Мал барьцаалсан зээлүүдийн нийт дүн нь малчны мал сүргийн харилцан тохиролцсон үнэлгээнээс ихгүй байна

Бүрдүүлэх материал:

  • Цээж зураг /1 хувь/,
  • Анкет, өргөдлийн маягт
  • Монголбанкны зээлийн мэдээллийн санд мал тооллогын мэдээлэл байхгүй, тухайн мэдээллийн санд нэвтрэх боломжгүй бол мал тооллогын А данс эсхүл сум, багийн засаг даргын тодорхойлолт,
  • Барьцааны зүйлийн бичиг баримт, лавлагаа, итгэмжлэл, зөвшөөрөл.
  • Шаардлагатай тохиолдолд хур системийн бусад төрлийн лавлагаа