Халамжийн тэтгэвэр барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ:
12 сарын тэтгэврийн нийлбэр
Зээлийн хүү:
- %
Зээлийн хугацаа:
12 сар

Улсаас тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдын хэрэгцээнд зориулсан тэдний ирээдүйн тэтгэвэр, тэтгэмжээс эргэн төлөгдөх зээл юм.

Тэтгэвэр авагч нь тэтгэврийн зээлийн үлдэгдэлтэй байхдаа нэмж зээл авч болно. Ингэхдээ зээл авсан хугацааны талаас илүү хугацааны төлөлт хийгдсэн тохиолдолд зөвхөн нэг удаа нэмэлтээр зээл авч болно.

Бүрдүүлэх материал:

  • Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хур системээс авсан мэдээлэл /Хур систем ажиллахгүй байгаа тохиолдолд гишүүний иргэний үнэмлэх/,
  • Хур системээс тэтгэврийн лавлагааны мэдээлэл,
  • Шаардлагатай тохиолдолд хур системийн бусад төрлийн лавлагаа
  • Тэтгэврийн дэвтэр