Орон сууц, хашаа байшин барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ:
Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээнээс хамаарна
Зээлийн хүү:
- %
Зээлийн хугацаа:
24 сар

   Барьцаанаас хамааран зээлийн төрөл доорхи байдлаар байж болно.

 • Орон сууц
 • Амины сууц, газар өмчлөх, эсхүл газар эзэмших эрхийн хамт
 • Хашаа байшин, газар өмчлөх, эсхүл газар эзэмших эрхийн хамт
 • Өмчлөх эрхтэй газар (дээрээ үл хөдлөх эд хөрөнгөгүй)
 • Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай барилга, байгууламж, газрын эрхийн хамт

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хур системээс авсан мэдээлэл /Хур систем ажиллахгүй байгаа тохиолдолд гишүүний иргэний үнэмлэх/,
 • Хур системийн иргэний хаягийн мэдээлэл
 • Цээж зураг /1 хувь/,
 • Анкет, өргөдлийн маягт /хавсралт 1.1/,
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг,
 • Хур системээс нийгмийн даатгалын мэдээлэл,
 • Хур системээс үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл,
 • Шаардлагатай тохиолдолд хур системийн бусад төрлийн лавлагаа
 • Барьцааны зүйлийн бичиг, баримт, лавлагаа, итгэмжлэл, зөвшөөрөл,
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт.