Тендерийн баталгааны зээл

Зээлийн хэмжээ:
-
Зээлийн хүү:
- %
Зээлийн хугацаа:
3 сар

   Баталгааны зээл нь Тендерт оролцогч хуулийн этгээдийн Тендерийн баталгаанд зориулан олгох зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

Барьцаанаас хамааран зээлийн төрөл доорхи байдлаар байж болно.

 • Орон сууц
 • Амины сууц өмчлөх, эсхүл газар эзэмших эрхийн хамт,
 • Хашаа байшин өмчлөх, эсхүл газар эзэмших эрхийн хамт,
 • Өмчлөх эрхтэй газар (дээрээ үл хөдлөх эд хөрөнгөгүй)
 • Автомашин

Бүрдүүлэх материал: 

 • Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хур системээс авсан мэдээлэл /Хур систем ажиллахгүй байгаа тохиолдолд гишүүний иргэний үнэмлэх/,
 • Хур системийн иргэний хаягийн мэдээлэл,
 • Цээж зураг /1 хувь/,
 • Анкет, өргөдлийн маягт /хавсралт 1.1/,
 • Компаний гэрчилгээ /эх хувиараа, хуулбар 2 хувь нотариатаар
  баталгаажуулах/
 • Компанийн дүрэм / хуулбар 2 хувь /
 • Тендерийн урилга / захиалагчаас тендер шалгаруулалт явуулах тухай
  мэдэгдсэн, эсхүл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарласан баримт бичиг/
 • Гарын үсгийн баталгаа / нотариатаар баталгаажуулах /
 • Албан хүсэлт /Хоршооноос гаргасан загварын дагуу/
 • Хур системээс нийгмийн даатгалын мэдээлэл,
 • Хур системээс үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл ,
 • Хур системээс тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл ,
 • Шаардлагатай тохиолдолд хур системийн бусад төрлийн лавлагаа
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг,
 • Барьцааны зүйлийн бичиг, баримт, лавлагаа, итгэмжлэл, зөвшөөрөл,
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт.