Хэрэглээний зээлийн эрх

Зээлийн хэмжээ:
Малын тооноос хамаарна
Зээлийн хүү:
- %
Зээлийн хугацаа:
3 сар

Хэрэглээний зээлийн эрх нь малчин өрхийн богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой ирээдүйн орлогыг барьцаалан олгох шуурхай зээл юм.

Бүрдүүлэх материал: 

  • Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хур системээс авсан мэдээлэл /Хур систем ажиллахгүй байгаа тохиолдолд гишүүний иргэний үнэмлэх/,
  • Хур системийн иргэний хаягийн мэдээлэл,
  • Цээж зураг /1 хувь/,/Цээж зураг байхгүй тохиолдолд зээлийн ажилтан компьютер болон утасны камераар зураг авч болно/
  • Зээлийн өргөдлийн маягт,
  • Малын тоо толгойг бүртгэлжүүлсэн ЗМС-ийн лавлагаа
  • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардсан тохиолдолд барьцааны зүйлийн бичиг баримт, лавлагаа, зөвшөөрөл,
  • Шаардлагатай тохиолдолд хур системийн бусад төрлийн лавлагаа