Лизингийн зээл

Зээлийн хэмжээ:
Бараа бүтээгдэхүүний үнийн дүнгээс
Зээлийн хүү:
- %
Зээлийн хугацаа:
12 сар

Урьдчилгаа төлбөр: 10 хувь.Нэмэлт хөдлөх хөрөнгө, мал заавал барьцаална.

Бүрдүүлэх материал:

  • Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хур системээс авсан мэдээлэл /Хур систем ажиллахгүй байгаа тохиолдолд гишүүний иргэний үнэмлэх/,
  • Хур системийн иргэний хаягийн мэдээлэл,
  • Цээж зураг /1 хувь/,/Цээж зураг байхгүй тохиолдолд зээлийн ажилтан компьютер болон утасны камераар зураг авч болно/
  • Зээлийн өргөдлийн маягт,
  • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг, /Малчин бол малын А данс/
  • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардсан тохиолдолд барьцааны зүйлийн бичиг баримт, лавлагаа, зөвшөөрөл,
  • Барьцааны зүйлийн бичиг баримт, лавлагаа, итгэмжлэл, зөвшөөрөл,
  • Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх,
  • Мотоциклийн хувьд Гаалийн бичиг,
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн, барьцааны болон батлан даалтын гэрээний хуулбар, дансны хуулга.