image

МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮНДЭСНИЙ ХОЛБООНЫ ГИШҮҮН

   ХЗХ-нь 2017.04.27-ны өдөр албан ёсоор МОНГОЛЫН ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮНДЭСНИЙ ХОЛБООНЫ ГИШҮҮН байгууллага болсон.

MOCCU-с зохион байгуулдаг сургалт, уулзалт, спорт, соёлын арга хэмжээнд тус хоршоо нь тухай бүр идэвхитэй оролцож дэмжин ажилладаг.