image

Монголын хоёр дахь том хадгаламж зээлийн хоршоо

Хоршооны санхүүгийн үзүүлэлт 2019 оны эцсийн байдлаар нийт актив 33.2 тэрбум төгрөг, зээлийн үлдэгдэл 20.7 тэрбум төгрөг, хадгаламж 24.5 тэрбум төгрөг, өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 5.8 тэрбум төгрөгт, нийт гишүүдийн тоо 15,821-д тус тус хүрсэн амжилттайгаар нийт актив хөрөнгийн хэмжээгээр 2 дахь том хадгаламж зээлийн хоршоо гэдгээ баталж чадлаа.